Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Amdanom ni

Diolch am ymweld â FyYsgolLeol. Gwefan yw hon i ddarparu data am berfformiad ysgolion ar gyfer rhieni ac eraill sydd â diddordeb, yn enwedig disgyblion a llywodraethwyr. Fe’i datblygwyd drwy ymgynghori â phartneriaid allweddol.

Mae’r safle yn anelu at gyflwyno’r wybodaeth mewn fformat clir a syml. Dangosir y data yn ôl ysgol. Y nod yw ei gwneud yn bosibl gweld gwybodaeth o bob math am ysgol benodol, a hynny o wahanol ffynonellau.

Mae’r safle yn dangos sawl elfen o allbwn y system addysg, er enghraifft perfformiad disgyblion mewn arholiadau, ond hefyd rhywfaint o’r mewnbwn, er enghraifft cyllid. Fodd bynnag ni all fesur ffactorau eraill megis lefelau cyfranogiad rhieni, rhwydweithiau cymorth i ddisgyblion, gwersi ychwanegol y tu allan i’r ysgol a lefelau cymhelliant disgyblion unigol i gyflawni eu potensial.

Mae’r dudalen grynodeb yn rhoi braslun o ddata’r ysgol. Bydd angen ichi glicio ar y tabiau unigol i weld siartiau a thablau manylach. Mae’r siartiau yn tueddu i fod dros gyfnod o 5 mlynedd, felly mae’n bosibl gweld dros amser a yw’r perfformiad wedi gwella, wedi gwaethygu neu wedi aros ar yr un lefel. Mae’r siart hefyd yn dangos dirywiad un flwyddyn neu uchafbwynt. Dylid nodi y gall perfformiad ysgolion amrywio’n fawr o flwyddyn i flwyddyn, yn dibynnu ar faint y cohortau a’r amrywiaeth o’u mewn. Dylid bod yn ofalus, felly, wrth ddadansoddi’r data.

Gall sawl ffactor effeithio ar berfformiad ysgol. Un o’r prif ffactorau yw tlodi. Mae nifer o ffyrdd o fesur amddifadedd cymdeithasol, ond y dull sy’n cael ei dderbyn yn gyffredinol yw data am Brydau Ysgol am Ddim. Yn gyffredinol iawn, pan fydd lefelau’r disgyblion sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim yn codi, mae lefelau perfformiad yn gostwng, er bod rhai ysgolion yn perfformio’n gyson well nag eraill sydd â lefelau tebyg neu is o ddisgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim.

Wrth ystyried perfformiad ysgol, rydym yn eich cynghori i edrych ar y data i gyd, gan gynnwys yr wybodaeth am gyd-destun yr ysgol, yn hytrach na chanolbwyntio ar fesurau perfformiad yn unig. Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi cynnwys data ar y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion er mwyn darparu mesur cyfansawdd o berfformiad ysgolion.

Er mwyn rhoi persbectif ar y perfformiad, yn aml cymherir yr ysgol, yr awdurdod lleol a chyfartaledd ledled Cymru. Er mwyn rhoi’r cyd-destun, mae’r safle hefyd yn rhoi data ar grwpiau penodol o ddisgyblion, er enghraifft bechgyn a merched a nifer y disgyblion o gefndir ethnig lleiafrifol neu sydd ag anghenion addysgol arbennig.

Mae modd gweld hefyd adroddiad diweddaraf Estyn ar gyfer eich ysgol. Mae’r ddolen honno ar dop tudalen pob ysgol ar yr ochr dde.

Mae rhywfaint o’r derminoleg yn dechnegol. Rydym wedi ceisio ei hesbonio nesaf at y data neu o fewn yr eirfa. Yn yr eirfa cewch hefyd esboniad o’r cyfnodau allweddol ym myd addysg yng Nghymru.