Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Geirfa

Disgrifiadau cyfnodau allweddol

CyfnodOed y DisgyblionBlynyddoedd y Cwricwlwm CenedlaetholAsesiadY lefel cyflawniad a ddisgwylir
Cyfnod Sylfaen3-7Meithrin, derbyn, 1-2Asesiad athroY lefel a ddisgwylir yn y Cyfnod Sylfaen yw deilliant 5+
27 - 113-6Asesiad athroY lefel a ddisgwylir yw lefel 4+
311 - 147-9Asesiad athroY lefel a ddisgwylir yw lefel 5+
414-1610-11TGAU, sgiliau allweddol, BTEC, Bagloriaeth Cymru, cymhwyster galwedigaetholY prif ddangosyddion perfformiad yw'r trothwy lefel 2 gynhwysol (mae hon gyfwerth â 5 A* i C TGAU gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a mathemateg) a'r sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi'i chapio.
Chweched Dosbarth16-1812-13Safon Uwch, Safon UG, NVQ, Diploma Cenedlaethol, Bagloriaeth Cymru, cymhwyster galwedigaetholY dangosyddion perfformiad yw'r trothwy lefel 3 (mae hon gyfwerth â 2 radd A-E Safon Uwch) a'r sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach.

 

Disgrifiadau o Grŵp Blwyddyn

Y grwp  blwyddyn lle caiff y disgybl ei addysgu y rhan fwyaf o'i amser, waeth beth yw ei oedran cronolegol.

Grwp BlwyddynDisgrifiad
Meithrin 1Dosbarth meithrin, llai na 3 oed.
Meithrin 2Dosbarth meithrin, 3 oed neu dros 3 oed ond yn llai na 4. Mae hwn yn grwp blwyddyn Cyfnod Sylfaen.
DerbynBydd Dosbarth Derbyn yn cynnwys disgyblion 4 oed fel arfer. Mae hwn yn grwp blwyddyn Cyfnod Sylfaen.
Blwyddyn 1 - Blwyddyn 2Dechrau addysg orfodol. Disgyblion 5-6 oed. Mae'r rhain yn grwpiau blwyddyn Cyfnod Sylfaen.
Blwyddyn 3 - Blwyddyn 11Disgyblion 7-15 oed fel arfer. Mae'r rhain yn grwpiau blwyddyn yn y Cwricwlwm Cenedlaethol.
Blwyddyn 12Disgyblion 16 oed, chweched isaf.
Blwyddyn 13Disgyblion 17 oed, chweched uchaf.
Blwyddyn 14Disgyblion wedi blwyddyn 13.

 

Categorïau Saesneg fel Iaith Ychwanegol (EAL)

CategoriDiffiniadEsboniad
ASaesneg yn iaith newydd iddyntEfallai y bydd yn defnyddio ei iaith gyntaf ar gyfer dysgu a dibenion eraill. Efallai y bydd yn gwbl dawel yn yr ystafell ddosbarth. Efallai y gall gopïo/ailadrodd rhai geiriau neu ymadroddion. Efallai y bydd yn deall rhai ymadroddion Saesneg sy’n cael eu defnyddio o ddydd i ddydd ond efallai fod ei sgiliau llythrennedd Saesneg gyda’r isaf posibl neu nad oes ganddo/ganddi sgiliau llythrennedd Saesneg o gwbl. Angen llawer o gefnogaeth EAL.
BCaffael CynnarEfallai y gall ddilyn sgyrsiau cymdeithasol bob dydd yn Saesneg a chymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu gyda chymorth. Yn dechrau defnyddio Saesneg llafar at ddibenion cymdeithasol. Efallai y bydd yn deall cyfarwyddiadau syml ac mae’n gallu dilyn storïau/hanesion gyda chymorth gweledol. Gallai fod wedi datblygu rhai sgiliau o ran darllen ac ysgrifennu. Gallai fod wedi ymgyfarwyddo â rhywfaint o eirfa sy’n benodol i bwnc. Dal angen cefnogaeth EAL sylweddol i fanteisio ar y cwricwlwm.
CDatblygu CymhwyseddEfallai y gall gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu yn fwyfwy annibynnol. Yn gallu mynegi ei hun ar lafar yn Saesneg, ond camgymeriadau strwythurol yn amlwg o hyd. Bydd angen cefnogaeth barhaus o ran llythrennedd, yn arbennig ar gyfer deall testun ac ysgrifennu. Efallai y gall ddilyn cysyniadau haniaethol a Saesneg ysgrifenedig mwy cymhleth. Angen cymorth EAL parhaus i fanteisio ar y cwricwlwm yn llawn.
DCymwysBydd ei Saesneg llafar yn datblygu’n dda, gan ei (g)alluogi i gymryd rhan yn llwyddiannus mewn gweithgareddau ar draws y cwricwlwm. Yn gallu darllen a deall amrywiaeth eang o destunau. Efallai fod diffyg o ran defnyddio strwythurau cymhleth yn ei Saesneg ysgrifenedig a thystiolaeth, o dro i dro, o gamgymeriadau strwythurol. Angen rhywfaint o gefnogaeth i ddeall gwahaniaethau bach mewn ystyr, i fireinio’r defnydd o’r Saesneg, ac i ddatblygu geirfa haniaethol. Angen rhywfaint o gefnogaeth EAL/cefnogaeth EAL o dro i dro i fynd i’r afael â deunydd a thasgau cymhleth y cwricwlwm.
ERhuglYn gallu gweithredu ar draws y cwricwlwm ar lefel o gymhwysedd sy'n cyfateb i ddisgybl sy’n defnyddio Saesneg fel iaith gyntaf. Yn gweithredu heb gefnogaeth EAL ar draws y cwricwlwm.

 

Cyrsiau

MathDiffiniad
CyffredinolMae cyrsiau cyffredinol yn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau cyffredinol nad ydynt yn uniongyrchol berthnasol i faes gwaith, megis TGAU.
GalwedigaetholMae cyrsiau galwedigaethol yn cynnig dysgu mwy ymarferol a chanddynt bwyslais ar ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ymarferol sy’n uniongyrchol berthnasol i feysydd gwaith neu sectorau penodol.

 

Dangosyddion pwyntiau

Mae Fy Ysgol Leol yn cynnwys data ar sgôr pwyntiau cyfartalog wedi’i chapio ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 a sgôr pwyntiau cyfartalog y Chweched Dosbarth. Mae eglurhad llawn o sut y caiff y dangosyddion hyn eu cyfrifo, gan gynnwys enghreifftiau, i'w cael yn rhestr eirfa y datganiad ystadegol "Ysgolion yng Nghymru: Perfformiad mewn Arholiadau".