Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Ffynonellau Data

Eitemau dataFfynhonnell/Ffynonellau
Gwybodaeth am yr ysgol, staff, disgyblion a nodweddionCyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) – casgliad electronig o ddata ar lefel disgyblion ac ysgolion a ddarperir gan bob ysgol gynradd, uwchradd, feithrin ac arbennig a gynhelir ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae ysgolion yn cofnodi data am ddisgyblion a’r ysgol drwy gydol y flwyddyn ar eu System Gwybodaeth Reoli. Caiff y data hyn eu casglu ar ffurflen CYBLD electronig a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy system ddiogel ar-lein i drosglwyddo data, a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r broses yn cynnwys gwahanol gamau dilysu i sicrhau data o ansawdd uchel fel sail i’r gwaith o lunio polisi a chyllido.

Mae crynodeb o broses CYBLD ar gyfer 2014 gan gynnwys amserlenni a threfniadau adrodd i’w weld yma.
Cyllid ysgolionCaiff data eu casglu ar ffurflenni Adran 52 adeg nodi alldro ac adeg pennu’r gyllideb. Caiff y data eu darparu gan awdurdodau lleol yn nodi manylion cyllid ysgolion unigol. Cesglir data ariannol ym mis Mawrth a data’r alldro ym mis Gorffennaf.

Mae’r templedi casglu data i’w gweld yma.
Cyrhaeddiad o fewn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3Casglu Data Cenedlaethol (NDC) – y casgliad electronig o ddata asesu athrawon. Mae ysgolion yn anfon data i’r Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi yn Llywodraeth Cymru, dan ofal eu Hawdurdod Lleol.

Mae crynodeb o broses NDC ar gyfer 2013 gan gynnwys amserlenni a threfniadau adrodd i’w weld yma.
Canlyniadau arholiadau allanol Cyfnod Allweddol 4 a Chyfnod Allweddol 5 ar gyfer pobl ifanc 15 ac 17 oedCaiff yr ystadegau eu casglu gan nifer o sefydliadau dyfarnu dros yr haf. Darparodd y sefydliadau dyfarnu canlynol ddata ar gyfer 2012: AAT, ABC Awards, AQA, ASDAN, Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS), Cyngor Diogelwch Prydain (BSC), City and Guilds, CCEA, CACHE, Cambridge International Examinations (CIE), EMTA Awards Ltd (EAL), EDI, EDEXCEL, ICAA, Ysgol Gyllid IFS, IMI Awards Ltd (IMIAL), NCFE, Rhwydwaith y Coleg Agored Cenedlaethol, OCR, Sports Leaders UK, VTCT a CBAC.

Mae nifer y bobl ifanc 15 ac 17 oed yn seiliedig ar niferoedd y disgyblion yn y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion ar gyfer ysgolion a gynhelir.
MeincnodiDefnyddir data’r casgliadau sydd eisoes yn bodoli ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2-4 i gymharu perfformiad ysgolion yn erbyn rhai eraill sydd â lefelau tebyg o ddisgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim.
PresenoldebMae’r Cofnod Presenoldeb Disgyblion yn nodi data am bresenoldeb disgyblion a gesglir yn electronig oddi wrth ysgolion a gynhelir, dan ofal eu hawdurdod lleol, a data presenoldeb ar lefel ysgolion arbennig a gesglir drwy arolwg papur gwirfoddol. Y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi yn Llywodraeth Cymru sy’n trefnu’r ddau gasgliad.
CategoreiddioMae'r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion yn cyflwyno darlun systematig o berfformiad ysgol, ar sail y data sydd ar gael i'r cyhoedd a hunanwerthusiad yr ysgol o ran arweinyddiaeth, addysgu a dysgu.
  • Dyfarniad wedi'i seilio ar ddata yw cam un sy'n defnyddio set o fesuriadau perfformiad cymeradwy a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.
  • Yng ngham dau, mae'r ysgolion yn hunanwerthuso eu capasiti i wella mewn perthynas ag arweinyddiaeth ac addysgu a dysgu.
  • Yng ngham tri, caiff y ddau ddyfarniad eu hystyried ar y cyd i rannu'r ysgolion yn gategorïau lliw. Bydd hyn yn arwain at raglen o gefnogaeth, her ac ymyrraeth a fydd wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer pob ysgol. Bydd angen i'r awdurdod lleol a'r consortiwm rhanbarthol gytuno ar hyn.
Gellir cael hyd i gyfarwyddiadau manwl ynghylch y fethodoleg a’r data a ddefnyddir i Gategoreiddio yma.
CyrsiauMae ysgolion yn cofnodi'r wybodaeth hon ar Gyrfa Cymru Ar-lein. Mae'r wybodaeth am gyrsiau a gyflwynir ar Fy Ysgol Leol wedi ei chymryd o Gyrfa Cymru Ar-lein.