Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Croeso i Fy Ysgol Leol, gwefan i'w gwneud yn haws i rieni ac i bawb arall sydd â diddordeb gael gweld data am ysgolion.

Beth sy'n newydd

Mae gwefan Fy Ysgol Leol wedi cael ei diweddaru I gynnwys yr eitemau data newydd canlynol ar gyfer blwyddyn academaidd 2015/16:


 • Cyfrifiad Ysgol
 • Y Cyfnod Sylfaen
 • Canlyniadau Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4
 • Presenoldeb a meincnodi mewn perthynas ag ysgolion cynradd ac uwchradd
 • Categoreiddio ysgolion cynradd ac uwchradd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015/16


Mae cyfoeth o ddata ar y safle, o wybodaeth gyd-destunol, er enghraifft data ar niferoedd disgyblion a nodweddion amdanynt, i berfformiad ysgolion, lefelau presenoldeb a data am staffio a chyllid. Mae data perfformiad ysgolion yn cael eu gosod yn eu cyd-destun hefyd. Er enghraifft, caiff ysgolion eu meincnodi yn erbyn ysgolion sydd â lefelau tebyg o Brydau Ysgol am Ddim a chânt eu cymharu ag ysgolion sydd yn yr un "teulu" (grwp o ysgolion sy'n wynebu lefel her weddol debyg). Rydym o'r farn mai dyma'r ffordd orau a thecaf o ystyried perfformiad ysgol.

Mae'r safle wedi'i ddatblygu i'w gwneud yn bosibl gweld data manwl ar-lein am berfformiad ysgol ac i helpu rhieni i ddeall eu hysgol leol, ymgysylltu â hi a'i chefnogi. Fodd bynnag, ni fydd y data yn disgrifio perfformiad yr ysgol yn llawn ac mae'n bwysig ystyried ffynonellau eraill o wybodaeth, megis adroddiadau Estyn a'r ysgolion eu hunain, wrth ystyried pa ysgol y bydd eich plentyn yn dymuno ei mynychu.

Mae Fy Ysgol Leol yn ceisio adlewyrchu perfformiad yr holl ddisgyblion mewn ysgol drwy ddull cynhwysol a chyson. Mae hyn yn adlewyrchu’r dull cynhwysol a gymerir mewn perthynas ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yng Nghymru a phryder canolog Llywodraeth Cymru ynghylch canlyniadau pob dysgwr. 

Mae'n bwysig nodi y gall y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) amrywio o ysgol i ysgol - efallai y bydd rhai ysgolion wedi dynodi unedau lle mae'r holl ddisgyblion ag AAA yn cael eu haddysgu, tra mewn ysgolion eraill efallai y bydd disgyblion AAA yn cael eu haddysgu mewn dosbarthiadau prif ffrwd . I gael rhagor o wybodaeth am natur y ddarpariaeth AAA mewn ysgolion unigol, dylid cysylltu â'r ysgolion yn uniongyrchol.

Ymhlith ei nodweddion mae:
 • mynediad dwyieithog i wybodaeth am ysgolion unigol
 • dull chwilio am ysgol o fewn ardal leol ar sail cod post
 • disgrifiad o bob ysgol yn ogystal â dadansoddiad manylach o'i pherfformiad yn ei chyd-destun
 • dolen uniongyrchol i adroddiad diweddaraf Estyn am yr ysgol
 • opsiwn i weld yr wybodaeth ar ffurf tabl neu siart
 • siartiau hyblyg - drwy glicio ar yr eitemau yn y siart, mae'r defnyddiwr yn gallu ychwanegu/cael gwared ag eitemau data a theilwra ffurf y siart
 • mynediad i ddewisiadau'r cwricwlwm a gynigir yng nghyfnod allweddol 4 a dadansoddiad manwl o'r sgorau bandio ar gyfer pob ysgol
 • tabiau geirfa a chwestiynau cyffredin

Os oes gennych gwestiynau neu adborth, anfonwch e-bost i ims@cymru.gsi.gov.uk gan roi "Cwestiwn/Adborth am Fy Ysgol Leol" fel teitl.

Bydd data Fy Ysgol Leol yn cael eu diweddaru yn ystod tymor yr hydref bob blwyddyn wrth i ddata newydd gael eu cyhoeddi.

Dyfarnwyd y wefan yn ail yng ngwobr flynyddol genedlaethol y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol yn 2013 yng nghategori cyflwyno a chyfathrebu y sector cyhoeddus.